III edycja wakacyjnego konkursu fotograficznego RAZEM PROMUJEMY WIĘCBORK

Szanowni Państwo!

wzorem lat ubiegłych pragniemy serdecznie zaprosić do udziału

w III EDYCJI wakacyjnego konkursu fotograficznego

„RAZEM PROMUJEMY WIĘCBORK”

ZGŁOSZENIA:

REGULAMIN KONKURSU

RAZEM PROMUJEMY WIĘCBORK

 

 • 1.

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Więcborku (dalej zwany „Organizator”)
z siedzibą w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22, reprezentowanym przez Burmistrza Więcborka – Waldemara Kuszewskiego.

 

 • 2.

TERMINY

Czas trwania konkursu określa się od 3.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Termin dostarczenia fotografii mija 17.09.2017r. decyduje data wpływu do siedziby organizatora lub na adres skrzynki e-mail: promocja@wiecbork.pl. Komisja Konkursowa zbierze się na posiedzenie do dnia 22.09.2017r. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.

 

 • 3.

ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:
 2. zakupić koszulkę z logo Gminy Więcbork w Punkcie Informacji Turystycznej
  w Więcborku, mieszczącym się w budynku Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Więcborku, ul. Gen. Hallera 22. (cena jednej koszulki wynosi 15 zł),
 3. zrobić zdjęcie z pobytu w ciekawym miejscu znajdującym się w Polsce bądź poza granicami naszego kraju. Na zdjęciu musi być widoczna osoba mająca na sobie koszulkę z logo gminy,
 4. wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie wiecbork.pl
  w zakładce Turystyka „Konkurs fotograficzny”, zaakceptować regulamin, wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby i załączyć zdjęcie,
 5. zdjęcie konkursowe można również wraz z odpowiednimi dokumentami (do pobrania na stronie wiecbork.pl w zakładce Turystyka „Konkurs fotograficzny”) przesłać na adres e-mailowy promocja@wiecbork.pl bądź dostarczyć nagrane na płycie CD bądź DVD osobiście w kopercie z dopiskiem KONKURS „Razem promujemy Więcbork II edycja” do Urzędu Miejskiego w Więcborku  (pok. nr 2, ul. Mickiewicza 22, 89- 410 Więcbork), bądź przesłać pocztą  na wyżej wskazany adres. O ważności decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego lub na skrzynkę promocja@wiecbork.pl.

 

 1. UWAGA: zdjęcia przesłane i złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie nośników powstałe w czasie przesyłki.

 

 • 4.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia (dalej zwany „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez najbliższą rodzinę rozumie się współmałżonka, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
 3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia. Wymagania minimalne plików zdjęć: 6 MP, 2000 x3000 pikseli, 300dpi.
 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 , poz. 922) dla potrzeb konkursu.
 5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik Konkursu.
 6. Regulamin i karty zgłoszenia można odbierać w pok. nr 24, Urząd Miejski w Więcborku,
  Mickiewicza 22, 89- 410 Więcbork lub pobrać ze strony internetowej www.wiecbork.pl (zakładka Turystyka „Konkurs fotograficzny”).

 

 • 6.

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Więcborka.
 2. Skład Komisji:
 • Waldemar Kuszewski, Burmistrz Więcborka,
 • Anna Łańska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku,
 • Beata Kopta, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Ludmiła Piekałkiewicz – Geruzel, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku,
 • Brygida Fertykowska, Starszy instruktor ds. plastyki w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku,
 • Henryk Bachusz – fotograf
 • Katarzyna Włodarczak – młodszy referent.
 1. Komisja Konkursowa oceni dostarczone zdjęcia konkursowe i dokona wyboru w zgodnie z terminem wskazanym w § 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu oraz zamieszczenia ich w Internecie w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.
 2. Kryteria oceny zdjęć konkursowych, którymi będzie się sugerowała Komisja Konkursowa:
 3. zgodność z regułami Konkursu określonymi w Regulaminie,
 4. wymagania minimalne plików,
 5. czytelność przekazu,
 6. oryginalność,
 7. pomysłowość.
 8. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i formie wręczenia nagrody drogą pocztową lub telefoniczną.

 

 • 7.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz nieodpłatną publikację nadesłanego w Konkursie zdjęcia bądź zdjęć, w przypadku ewentualnie zorganizowanej wystawy pokonkursowej, w publikacjach, prezentacjach Organizatora oraz w mediach.
 2. Z chwilą złożenia zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie ze zdjęć konkursowych.

 

 • 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 , poz. 922), udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przekazanie przez Uczestników danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

 

 • 9.

NAGRODA

 1. Organizator przewidział nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć. Nagrodami pieniężnymi o łącznej wartości 1667zł. Od powyższej kwoty Organizator naliczy i opłaci zryczałtowany podatek od osób fizycznych w wysokości 10%.
 2. Uwzględniając powyższe Organizator zagwarantuje Bony Podarunkowe w wysokości:

I miejsce – 800,00 zł

II miejsce – 500,00 zł  

III miejsce – 200,00 zł.

Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w czasie i formie wyznaczonej przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.

 

 1. Wszystkie nadesłane zdjęcia spełniające kryteria zostaną upublicznione wraz
  z nazwami/nazwiskami autorów na stronie www.wiecbork.pl.

 

 • 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo zmiany niniejszego Regulaminu
  w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu
  w życie Organizator Konkursu zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Więcborku.
 2. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

Zakończenie zajęć nordic walking i piknik Klubu Seniora
Sypniewska Parafiada