Informacja

1 września 2017 r. rozpoczęło swoją działalność Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach. Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem i ich rodzin poprzez rozwój sieci wsparcia – kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

 

Działalność ŚCOPO będzie koncentrować się na 4 głównych obszarach:

 

1.Działania świadomościowe

 

Działania mające zwiększyć świadomość społeczną na temat otępień, ich rozpoznawania, możliwości leczenia i uzyskania wsparcia. W ramach oddziaływań świadomościowych organizowane będą konferencje, spotkania świadomościowe, kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu.

 

  1. Uniwersytet psychogeriatryczny

 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu psychogeriatrii dla różnych grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, opiekunowie zawodowi). W ramach tego działania prowadzone będą także szkolenia rodzin osób chorych z zakresu prawidłowej opieki nad chorym oraz radzenia sobie z obciążeniem wynikającym z długoterminowej opieki.

 

  1. Działania środowiskowe

 

W ramach działań środowiskowych prowadzone będą wizyty zespołu specjalistów ŚCOPO (pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta zajęciowy) w miejscu zamieszkania chorego. Poprzez współpracę z partnerami projektu, chorzy uzyskają dostęp do przysługującym im świadczeń socjalnych oraz skoordynowanych działań medycznych. Zostanie zapewniony stały kontakt rodzin chorych z centrum ŚCOPO poprzez stworzoną na potrzeby projektu, platformę telemedyczną. Opiekun będzie mógł skontaktować się ze ŚCOPO kiedy cokolwiek będzie go niepokoiło. Dzięki szybkiej reakcji będzie można zapobiegać nasileniu się zaburzeń i ograniczyć trudności.

 

  1. Aktywizacja społeczno-kulturowa

 

Działania te służą zwiększeniu aktywności społecznej osób chorych na choroby otępienne i ich opiekunów. Dzięki współpracy z ośrodkami kultury, w ramach projektu prowadzone będą zajęcia aktywizujące dostosowane do potrzeb i możliwości chorych i ich rodzin. Rekrutację pacjentów rozpoczynamy od 1 listopada 2017 roku. Do 30 listopada 2017 zbierane będą formularze zgłoszeniowe pacjenta i opiekuna. Do udziału w projekcie zapraszamy chorych i opiekunów mieszkających w Bydgoszczy lub w powiecie sępoleńskim.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz działania Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach znajdują się na stronie http://domsueryder.org.pl/projekty/realizowane-projekty/rekrutacja/.

 

Liderem projektu jest Pallmed sp. z o.o. ŚCOPO jest projektem partnerskim, realizowanym wraz z 21 podmiotami z sektora medycznego, społecznego i kulturalnego (jednostki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, NGO).

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”). Okres wdrażania projektu: od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku na terenie Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Budżet całkowity projektu wynosi 4 229 621,80 zł.

 

Kliknij tutaj, by pobrać formularz zgłoszeniowy (dla osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną):

 

Kliknij tutaj, by pobrać regulamin rekrutacji:

 

Kliknij tutaj, by pobrać formularz zgłoszeniowy (dla opiekuna osoby niesamodzielnej):

Print Friendly, PDF & Email
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wielkość czcionki
Kontrast