Czystsze Powietrze

 


Gazyfikacja Więcborka – kolejna dobra informacja dla mieszkańców

Zgodnie z deklaracjami złożonymi na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 25 stycznia 2018 r. przez Dyrektor Oddziału Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy Pana Sebastiana Latanowicza dnia 27 lutego 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej ś/c, stacji gazowej w/c oraz stacji regazyfikacji LNG w miejscowości Więcbork”. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2018 r. O wynikach postępowania przetargowego będziemy informować na bieżąco.

Jest to kolejny krok w celu realizacji listu intencyjnego dotyczącego gazyfikacji Więcborka podpisanego w dniu 22 czerwca 2017 r. przez Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego z Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy Panem Sebastianem Latanowiczem

 

zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/28534

 


EKOPIEC 2018

Gmina Więcbork złożyła wniosek do WFOŚiG w w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018”

Program ten polega na  wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie przedsięwzięć opisanych poniżej w wysokości 4.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

 1. kotły na paliwa stałe,
 2. kotły gazowe,
 3. kotły olejowe,
 4. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
 5. podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

 1. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
 2. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu

delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane w formie:

 • certyfikatu zgodności lub
 • świadectwa/zaświadczenia badań lub
 • etykiety efektywności energetycznej lub
 • wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
 • deklaracji zgodności.

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno

dofinansowanie w ramach Programu.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu Gmina Więcbork licząca do 20.000 mieszkańców może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

W marcu 2018 roku Rada Miejska w Więcborku podejmie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, gdzie zostaną zawarte informacje dotyczące sposobu składania wniosków, terminy oraz sposoby rozliczenia dotacji.

Bliższych informacji udziela pod nr tel. 52 3895207:

Jacek Masztakowski – zastępca burmistrza, e-mail: zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

Aneta Stypa – podinspektor, e-mail: inwestycje_srodkizewnetrzne@wp.pl

 

Więcej informacji na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-340-ekopiec_2018.html

 


    

 

 1. WOREK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Tworzywa sztuczne

wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.

nie wrzucamy:

 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian,
 • guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

Metale

wrzucamy:

 • puszki po napojach;
 • puszki po konserwach;
 • kapsle;
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe;
 • nakrętki ze słoików;
 • metalowe części samochodowe o małych gabarytach;
 • zepsute narzędzia metalowe.

nie wrzucamy:

 • opakowań po aerozolach;
 • puszek po farbach i lakierach;
 • baterii, kabli.

Opakowania wielomateriałowe

wrzucamy:

 • opakowania po mleku (tzw. Tetra-pak);
 • opakowania po sokach i napojach;
 • opakowania po zupkach;
 • opakowania po przyprawach;
 • opakowania po lekach, pigułkach.

 

Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców wtórnych według instrukcji.

Segregując odpady chronisz środowisko.

 

 1. WOREK ZIELONY – SZKŁO

wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • porcelana i ceramika, doniczki;
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory;
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne;
 • fajans;
 • ekrany i lampy telewizyjne;
 • lustra, szyby samochodowe.

Proszę nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka!

Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców wtórnych według instrukcji.

Segregując odpady chronisz środowisko.

 

 1. WOREK NIEBIESKI – PAPIER

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

 

nie wrzucamy:

 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
 • kalki; papier termiczny i faksowy;
 • tapety;
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

 

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

 

 1. WOREK BRĄZOWY – BIO

wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • bioodpady

nie wrzucamy:

 • kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast