Klub Samopomocy15 grudnia 2017 r. w Toruniu  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk podpisał umowę

o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz
z budową parkingu”
.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Priorytet: 9a  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Schemat: Inwestycje
w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata
2014 – 2020. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 983 664,92 zł kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 803 837,17 zł .

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
na terenie Gminy Więcbork.

Okres realizacji Projektu:

– rozpoczęcie: 14.10.2016 r.

– zakończenie: 27.06.2018 r.

Zdjęcie: Szymon Zdziebło


9 października 2017r.

Gmina Więcbork otrzymała dofinansowanie na „Klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork”.

Miło nam poinformować, że Gmina Więcbork  uzyskała dofinansowanie na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy, wiąże się to m.in. ze stworzeniem miejsc opieki dziennej dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami, stworzenie miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego osób
w wieku poprodukcyjnym, aktywizacją osób wykluczonych społecznie.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę parkingu, roboty budowlane i roboty rozbiórkowe na potrzeby przedmiotowego budynku, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Obiekt zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych. W budynku zaprojektowano m.in. biuro animatora, sale pod klub samopomocy, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia garażowe i gospodarcze oraz windę.

Budynek mieści się przy ul. Mickiewicza 22 (przy Urzędzie Miejskim).

Wartość całkowita projektu to 2 983 664,92 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014- 2020 wynosi 1 803 837,17 zł.

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast