Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Więcborka zawiadamia, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawki opłaty wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła:

  • 10,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady odbierane są w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są odbierane w sposób selektywny.

Wysokość miesięcznej opłaty wyliczona zostanie jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

Ponadto Burmistrz Więcborka informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz uchwałą nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej  w Więcborku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork z dniem 01.01.2018 selektywnie zbierane będą następujące frakcje odpadów:

  1. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury zbierane będą razem w pojemnikach lub w workach w kolorze niebieskim – oznaczonych napisem “Papier”,
  2. tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale oraz opakowania z metalu zbierane będą w pojemnikach lub w workach w kolorze żółtym – oznaczonych napisem “Metale i tworzywa sztuczne”,
  3. szkło oraz opakowania ze szkła zbierane będą razem w pojemnikach lub w workach w kolorze zielonym oznaczonych napisem “Szkło”,
  4. odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone zbierane będą w pojemnikach lub w workach w kolorze brązowym – oznaczonych napisem “Bio”,
  5. popiół pochodzący ze spalania paliw stałych w piecach i kotłach służących do ogrzewania budynków

Do prowadzenia w/w zbiórki zobowiązane są osoby, które wcześniej zadeklarowały selektywne zbierane odpadów. Na odpady zbieranie selektywnie właściciel otrzyma nieodpłatnie od przedsiębiorcy worki w odpowiednich kolorach. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania popiołów i odpadów BIO spoczywa  na właścicielu nieruchomości.

Print Friendly, PDF & Email
Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych
36 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Wielkość czcionki
Kontrast