Zaproszenie dotyczące udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Burmistrz Więcborka zaprasza organizacje pozarządowe/ przedstawicieli wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22 w terminie do 30 stycznia 2018 roku.

Print Friendly, PDF & Email
W 2021 roku w Więcborku popłynie gaz
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 Opady marznące

Wielkość czcionki
Kontrast