Podpisanie umowy – klub samopomocy

07 lutego 2018 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork podpisał umowy, których przedmiotem są roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawcą robót budowlanych jest Pan Jarosław Kołodziejski prowadzący działalność pod firmą: Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z siedzibą w Cekcynku. Nadzór inwestorski nad realizacją ww. inwestycji pełnić będzie Pan Marcin Bartoś.

Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę:

  • PARKINGU na 35 miejsc postojowych, w tym 2-ch dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej 8 cm wraz z odwodnieniem, oświetleniem i nasadzeniem zieleni,
  • BUDYNKU – KLUBU SAMOPOMOCY ORAZ POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH, w skład którego wchodzą roboty: branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej mające na celu wykonanie na „gotowo” przedmiotowego budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Print Friendly, PDF & Email
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
Klub biblio-smyka

Wielkość czcionki
Kontrast