EKOPIEC 2018

 Gmina Więcbork złożyła wniosek do WFOŚiG w w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018”

Program ten polega na  wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie przedsięwzięć opisanych poniżej w wysokości 4.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

 1. kotły na paliwa stałe,
 2. kotły gazowe,
 3. kotły olejowe,
 4. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
 5. podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

 1. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
 2. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu

delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane w formie:

 • certyfikatu zgodności lub
 • świadectwa/zaświadczenia badań lub
 • etykiety efektywności energetycznej lub
 • wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
 • deklaracji zgodności.

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno

dofinansowanie w ramach Programu.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu Gmina Więcbork licząca do 20.000 mieszkańców może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

W marcu 2018 roku Rada Miejska w Więcborku podejmie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, gdzie zostaną zawarte informacje dotyczące sposobu składania wniosków, terminy oraz sposoby rozliczenia dotacji.

Bliższych informacji udziela pod nr tel. 52 3895207:

Jacek Masztakowski – zastępca burmistrza, e-mail: zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

Aneta Stypa – podinspektor, e-mail: inwestycje_srodkizewnetrzne@wp.pl

 

Więcej informacji na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-340-ekopiec_2018.html

Print Friendly, PDF & Email
Serwis Informacyjny Gminy Więcbork
Władze Więcborka uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

Wielkość czcionki
Kontrast