Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

W poniedziałek 4 grudnia 2015r. w Więcborku ruszył punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 22a i obsługuje go Fundacja “Civitas”. W Więcborku uroczystego otwarcia punktu dokonali: Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski Wicestarosta Sępoleński – Andrzej Marach, Dyrektor MGOPS – Tomasz Siekierka w obecności Radcy Prawnego  – Jerzego Podmokły.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1.     młodzież do 26. roku życia,

2.     osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

3.     osoby, które ukończyły 65. lat,

4.     osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

5.     kombatanci,

6.     weterani,

7.     zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Potrzebne dokumenty

1.     oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2.     Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

3.     zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4.     legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5.     dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat,

6.     pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

7.     pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot. osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną).

Print Friendly, PDF & Email
Podsumowanie program Książki naszych marzeń
24 grudnia 2015r. (Wigilia) MGOK Więcbork nieczynny

Wielkość czcionki
Kontrast