Ogłoszenie o naborze wniosków – LGD NASZA KRAJNA

Sępólno Krajeńskie, 06/08/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW, 06.08.2018 R.
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18

Nr konkursu LGD: 1/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:
Rozwój lokalnej infrastruktury

Typ projektu SZOOP: 
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 

Oś Priorytetowa 7 
Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Informacje o naborze:
LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Numer konkursu 1/2018).

Terminy:
Termin, od którego można składać wnioski- 21.08.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski- 06.09.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2019 roku

 Miejsce składania wniosków: 
Biuro LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie
W dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu:
Wniosek o dofinansowanie operacji może zostać złożony przez:
– jednostki samorządu terytorialnego, 
-samorządowe jednostki organizacyjne, 
-organizacje pozarządowe, 
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 Do kogo ma być skierowany projekt (Grupa docelowa):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 172 077,44 zł

Forma wsparcia:
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna i minimalna wartość projektu. 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [2] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Z pytaniami należy zgłaszać się osobiście lub kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577.
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej  www.naszakrajna.org

Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, konkurs nr 1.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał
Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD NASZA KRAJNA

Wielkość czcionki
Kontrast