Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku


Inwestycja  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między  ul. Złotowską i Kościuszki
w Więcborku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z dniem 31.12.2021 została ukończona. Zadanie to ma na celu zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.


Inwestycja  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między  ul. Złotowską i Kościuszki
w Więcborku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 z dniem 31.12.2021 została ukończona. Zadanie to ma na celu zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.


inwestycja w obiektywie:


Dnia 24 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej o długości całkowitej 677,50m wykonanej z rur PCV fi 200, fi 160 oraz PE fi 110 wraz z 1 kpl tłoczni dwupompowej zasilanej wewnętrzną linią energetyczną i studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1000 (szt. 24) i PCV fi 315 (szt. 8).

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest WIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koronowie.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny Środowisku,   Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W dniu 28 kwietnia 2021 r. Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk  podpisał umowę
o dofinansowanie projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między  ul. Złotowską
i Kościuszki w Więcborku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 716 523,29 zł, Kwota dofinansowania z EFRR: 427 816,83 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast