DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Więcborku (www.wiecbork.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 523895 207
Fax: +48 523895 212
E-mail: umwiecbork@wiecbork.pl
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Więcborku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów oraz brak jest tłumaczenia języka migowego.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Więcborku posiada ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych;
 • moduł wyszukiwania;
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Urząd Miejski w Więcborku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ewa Kiestrzyn-Kobus, adres poczty elektronicznej bip@wiecbork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3895 207 lub 52 3895 202. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępność korytarzy, schodów, wind.

Wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22
od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu przy zastosowaniu podjazdu. Możliwość poruszania się na wózku na obszarze parteru. Brak możliwości poruszania się na wózku na pozostałych piętrach. Parking ogólnodostępny, wjazd przy budynku Urzędu Miejskiego oraz od strony ulicy Powstańców Wielkopolskich.

Wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku przy ul. Pocztowej 2 od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu przy zastosowaniu podjazdu. Parking ogólnodostępny, wjazd od strony ulicy Pocztowej.

Tłumacz języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem tel. 52 3895 207 lub elektronicznie: umwiecbork@wiecbork.pl.

Wstęp z psem asystującym:

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Brak dodatkowych dostosowań.
Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast