Czystsze Powietrze

Mieszkańcy gminy Więcbork,

informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Więcborku mogą Państwo skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku dotyczącego programu Czyste Powietrze, który obejmuje wymianę starych, źle działających źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków (termoizolacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Więcej informacji otrzymają Państwo pod nr telefonu: 523895220 lub 884005151 (Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Dróg).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami),
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.


KOMUNIKAT

Burmistrz Więcborka informuję, że w dniu 21.10.2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Burmistrza Więcborka (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części drugiej programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wniosek o  wydanie takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku – nr telefonu 523895350


Wielkimi krokami nadeszła Nasza piękna polska złota jesień, która już od kilku tygodni zachwyca nas swoimi kolorami. Kiedy wiatr zaczyna mocniej powiewać liście mieniące się żółcieniami i czerwienią opadają na ziemię i tworzą barwne dywany zachwycające nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Wraz z jesienią nadchodzi czas, gdy dni stają się krótsze, a wieczory chłodniejsze. Kiedy za oknem zimno i deszczowo lubimy „schować się” w ciepłym domu. Często o tej porze roku z kominów wielu domów wydobywa się czarny i kłębiasty dym, który zatruwa nasze środowisko. Przebywanie w otoczeniu nieprzyjemnego i drażniącego zapachu skutecznie zniechęca do spacerów czy uprawiania sportów na świeżym powietrzu.

Okres grzewczy to czas, kiedy wiele domostw pozbywa się odpadów komunalnych paląc nimi w piecach. O szkodliwości substancji chemicznych zawartych w dymie słyszał już chyba każdy mieszkaniec Naszej gminy, mimo tego wciąż wśród nas są osoby, które paląc odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym zatruwają środowisko.

Za pomocą dzisiejszego apelu chcielibyśmy przypomnieć:

Szkodliwe substancje chemiczne, które wytwarzają się podczas spalania są powodem wielu poważnych i groźnych chorób! Zdrowie jest bezcenne!!! zadbajmy o nie wspólnie.

Spalanie odpadów jest czynem zabronionym, za który grożą surowe kary.Za złamanie zakazu palenia odpadów właściciel posesji może trafić do aresztu bądź zostać ukarany grzywną do 5000 złotych.

Kary finansowe to jedno. Warto pomyśleć o zdrowiu, nie tylko swoich sąsiadów, ale przede wszystkim swoim i najbliższych osób. Trując innych, zatruwamy również siebie.

Wybierz miejscowość aby zobaczyć pomiary.


Sensory jakości powietrza, wody i gleby pozwolą Ci sprawdzić jakie czynniki i niebezpieczeństwa otaczają Twój dom i Twoich najbliższych.
Poniżej załączamy link, dzięki czemu łatwiej Państwo będą mogli kontrolować powietrze, którym oddychacie.

https://panel.syngeos.pl/sensor/co

 

Poniżej link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu gdzie zamieszczone są niezbędne informacje dotyczące Program CZYSTE POWIETRZE

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja


EKO-PIEC

 

Gmina Więcbork ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Więcbork, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.
Po dokonaniu sprawdzenia formalnego wnioski zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Zakwalifikowanie wniosku do realizacji nastąpi na podstawie losowania przeprowadzonego w obecności wnioskodawców.

I. Warunki składania wniosków:
1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:
– za pośrednictwem strony internetowej https://wiecbork.pl/czystsze-powietrze pn. „EKOpiec 2018”;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro, pokój nr 13;
2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
6. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork.
7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu (tel. 52 3895 207), adres email: inwestycje_srodkizewnetrzne@wp.pl

WAŻNE!
Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Więcbork, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
– Kotły na paliwa stałe 1)
– Kotły gazowe 2)
– Kotły olejowe 2)
– Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE!
Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE!
Objaśnienia:
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
– klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
– klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

IV. Wysokość dofinansowania
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:
– z budżetu Gminy Więcbork 2 000 zł,
– ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE!
Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
V. Działania po stronie Gminy

– Złożenie w imieniu Mieszkańców do WFOŚiGW w Toruniu wniosku o dotację celową na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy) podejmowane będą następujące działania:
– podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dotacji,
– podpisanie umowy przez Gminę z Mieszkańcem.

VI. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
– Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miejskiego w Więcborku wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
– Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).
– Przekazanie Beneficjentowi końcowemu dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Więcbork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
– Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.

VIII. Informacje o środkach odwoławczych
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Załączniki

Gazyfikacja Więcborka – kolejna dobra informacja dla mieszkańców

Zgodnie z deklaracjami złożonymi na sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 25 stycznia 2018 r. przez Dyrektor Oddziału Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy Pana Sebastiana Latanowicza dnia 27 lutego 2018 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej ś/c, stacji gazowej w/c oraz stacji regazyfikacji LNG w miejscowości Więcbork”. Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2018 r. O wynikach postępowania przetargowego będziemy informować na bieżąco.

Jest to kolejny krok w celu realizacji listu intencyjnego dotyczącego gazyfikacji Więcborka podpisanego w dniu 22 czerwca 2017 r. przez Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego z Dyrektorem Oddziału Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy Panem Sebastianem Latanowiczem

 


EKOPIEC 2018

Gmina Więcbork złożyła wniosek do WFOŚiG w w Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018”

Program ten polega na  wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi.

Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie przedsięwzięć opisanych poniżej w wysokości 4.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

 1. kotły na paliwa stałe,
 2. kotły gazowe,
 3. kotły olejowe,
 4. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
 5. podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz

spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

 1. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
 2. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
 3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu

delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane w formie:

 • certyfikatu zgodności lub
 • świadectwa/zaświadczenia badań lub
 • etykiety efektywności energetycznej lub
 • wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
 • deklaracji zgodności.

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno

dofinansowanie w ramach Programu.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu Gmina Więcbork licząca do 20.000 mieszkańców może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 30.000 zł.

W marcu 2018 roku Rada Miejska w Więcborku podejmie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, gdzie zostaną zawarte informacje dotyczące sposobu składania wniosków, terminy oraz sposoby rozliczenia dotacji.

Bliższych informacji udziela pod nr tel. 52 3895207:

Jacek Masztakowski – zastępca burmistrza, e-mail: zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

Aneta Stypa – podinspektor, e-mail: inwestycje_srodkizewnetrzne@wp.pl

 

Więcej informacji na stronie:

http://wfosigw.torun.pl/strona-340-ekopiec_2018.html

 


    

 

 1. WOREK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Tworzywa sztuczne

wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.

nie wrzucamy:

 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian,
 • guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

Metale

wrzucamy:

 • puszki po napojach;
 • puszki po konserwach;
 • kapsle;
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe;
 • nakrętki ze słoików;
 • metalowe części samochodowe o małych gabarytach;
 • zepsute narzędzia metalowe.

nie wrzucamy:

 • opakowań po aerozolach;
 • puszek po farbach i lakierach;
 • baterii, kabli.

Opakowania wielomateriałowe

wrzucamy:

 • opakowania po mleku (tzw. Tetra-pak);
 • opakowania po sokach i napojach;
 • opakowania po zupkach;
 • opakowania po przyprawach;
 • opakowania po lekach, pigułkach.

 

Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców wtórnych według instrukcji.

Segregując odpady chronisz środowisko.

 

 1. WOREK ZIELONY – SZKŁO

wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • porcelana i ceramika, doniczki;
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory;
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne;
 • fajans;
 • ekrany i lampy telewizyjne;
 • lustra, szyby samochodowe.

Proszę nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka!

Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców wtórnych według instrukcji.

Segregując odpady chronisz środowisko.

 

 1. WOREK NIEBIESKI – PAPIER

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

 

nie wrzucamy:

 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
 • kalki; papier termiczny i faksowy;
 • tapety;
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

 

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

 

 1. WOREK BRĄZOWY – BIO

wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • bioodpady

nie wrzucamy:

 • kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

 

<hr>

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast