Polityka prywatności

Więcbork, dn. 25.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia  27 kwietnia 2016 r.* informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Więcbork z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, NIP 504-00-25-842, REGON 092350961, reprezentowana przez Burmistrza Więcborka.
 2. Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b, c, d, e. oraz art. 9 ust. 2 pkt b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*:
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze,
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 • wypełnienie obowiązków i wykonanie szczególnych praw przez Administratora,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów określonych                     w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne      nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do:
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
 2. W zależności od obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Miejskim
  w Więcborku, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych), umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane) lub gdy ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 3. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast