NGO

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacje poza-rządowe).

W Polsce pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku, która wprowadza rozszerzoną definicję organizacji pozarządowych jako podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do organizacji pozarządowych zaliczamy:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotni­czych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki działające nie dla zysku
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • izby rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.

W 2015 roku w całej Polsce zostało przebadanych ok  3800 fundacji i stowarzyszeń. Niemal wszystkie (92%) zadeklarowały utrzymywanie mniej lub bardziej intensywnych relacji z lokalnymi samorządami. Poprosiliśmy wspomniane organizacje o ocenę jakości współpracy ze swoim samorządem na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało ocenę zdecydowanie negatywną, a 10 zdecydowanie pozytywną. Tym samym, można było w sposób czytelny zobrazować wskaźnik jakości współpracy: im wyższa jego wartość, tym lepsza opinia o współpracy z samorządem.

źródło: www.ngo.pl

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast