Fundusz dróg samorządowych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W dniu 15 grudnia 2020 r.  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski  podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia  pn. Remont drogi gminnej nr 020706C na  odcinku długości 160,00 m, od km 0+173,17 do km 0+333,17Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych.

Wysokość przyznanej pomocy w kwocie nie wyższej niż : 83 648,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 152 087,60 zł.

Poniżej inwestycja w obiektywie:


Budowa ul. Runowskiej w Wituni została zakończona. Decyzją Burmistrza Więcborka oraz radnych Rady Miejskiej w Więcborku, przy ogromnej determinacji i zaangażowaniu w realizacji tego zadania radnych wituńskich Pani Nataszy Ksobiak i Pana Mateusza Łańskiego wyremontowano i nadano nowy wizerunek ulicy Runowskiej w Wituni.

Inwestycja ta została zrealizowana w II etapach.

I Etap: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Runowskiej we wsi Witunia, gm. Więcbork.”

Zadanie obejmowało budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami ulicznymi (kpl 16), studniami rewizyjnymi (kpl 11) i separatorem koalescencyjnymi (kpl 1). Sieć wykonana z rur PP, całkowita długość sieci L=509,3m (fi 315L=115,30m, fi 250L=324,50m, fi 160L=69,50m). Etap ten został wykonany w 2019 r., wartość zadania wyniosła 489 271,86 zł

II Etap: „ Budowa drogi –  ul. Runowskiej we wsi Witunia – II etap.”

Zadanie polegało na budowie drogi ul. Runowskiej we wsi Witunia, na odcinku o długości 441,24m, zlokalizowanej pomiędzy km 0+006,76, a km 0+448,00 jej przebiegu. Zadanie obejmowało wykonanie: ciągu jezdnego utwardzonego z kostki betonowej szerokości 5,00m i ciągu pieszo-rowerowego utwardzonego z kostki betonowej szerokości – 2,5 m. Ponadto zadanie obejmowało budowę z kostki betonowej zjazdów, wyniesień (tarcza skrzyżowania z ul. Krótką i próg zwalniający) oraz wykonanie pasa zieleni urządzonej. Etap ten został wykonany w 2020 r., wartość zadania wyniosła 617 210,30 zł

II etap projektu dofinansowany został ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.


Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 9 lipca 2020 r.  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk  podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia  
pn. Budowa drogi gminnej ul. Runowskiej w miejscowości Witunia, gm. Więcbork
w km od 0+006,76 do km 0+448,00
Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych.

Wysokość przyznanej pomocy w kwocie nie wyższej niż : 345 515,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 628 210,30 zł.

Postęp prac dokumentacja fotograficzna- 26.08.2020r.

Dokumentacja fotograficzna w trakcie realizacji inwestycji:

Dokumentacja fotograficzna przed realizacją inwestycji:Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast