Polski Ład

Gmina Więcbork otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł na budowę budynku świetlicy wiejskiej we Wsi Witunia oraz przebudowę i rozbudowę  istniejących świetlic we wsiach Jeleń i Pęperzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowę skateparku o nawierzchni betonowej w kwocie 980 000 zł.

Przewidziany procent udziału własnego w realizacji w/w inwestycjach to 2% dofinansowanie z Polskiego Ładu to 98%.


Gmina Więcbork z dofinansowaniem inwestycji w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 30 maja 2022 r. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki ogłosił listę inwestycji samorządowych zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Gmina Więcbork złożyła 3 wnioski, dwa z nich zostały zaakceptowane i przeznaczone do dofinansowania:

 1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Więcbork – kwota dofinansowania 4.987.500,00 zł.

W skład zadania wchodzi:

 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową 2 zbiorników retencyjnych (fundamenty pod zbiorniki wraz z ich montażem)  oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Więcbork. W skład infrastruktury wchodzi m.in montaż ostojnika wód popłucznych, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych np. uzdatniania wody, instalacji wodno-kanalizacyjnej, pompowni oraz pozostałej sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji energetycznej przyobiektowej. Zadanie obejmuje roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – kwota 2.700.000,00 zł.
 • Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (fundament pod zbiornik retencyjny wraz z jego montażem) oraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Pęperzyn. W skład infrastruktury wchodzi m.in. przebudowa ostojnika wód popłucznych, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, sterowniczych i wodno-kanalizacyjnych. Zadanie obejmuje roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – kwota 900.000,00 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłocznią, wewnętrzna linią energetyczną oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicach: Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z rur PCV o średnicy fi 160 i fi 200 oraz PE fi 110 – kwota 1.400.000,00 zł

2. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  terenie miasta i gminy Więcbork – kwota dofinansowania 5.909.000,00 zł,

W skład zadania wchodzi:

 • Budowa drogi gminnej ul. 28 stycznia w Więcborku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( m.in. siecią kanalizacji deszczowej, separatorem oraz kanałem technologicznym) oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 241 ( ul. Wyzwolenia). W skład drogi wchodzi m.in.  część jezdna, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, murki oporowe, wyniesienie skrzyżowania, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń itp. Droga i skrzyżowanie budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.                                                       
 • Budowa drogi ul. Leśnej w Sypniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in sieci kanalizacji deszczowej, separatora) oraz przebudowa zjazdu publicznego na DW 189. W skład drogi wchodzi m.in część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oświetlenie hybrydowe, zieleń itp. Droga i zjazd publiczny budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.                                                                      
 • Budowa drogi na terenie dz. 369/19 i 391/1 w Więcborku oraz przebudowa zjazdu publicznego na drogę wojewódzką DW 241 (ul. Wyzwolenia). W skład drogi wchodzi m.in. część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, chodnik, utwardzenie skarp, ściek ażurowy, oznakowanie pionowe, zieleń itp. Droga i skrzyżowanie budowane z kostki betonowej na podbudowie  w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.                                                  
 • Budowa drogi Sypniewo Wybudowanie wraz z przebudową zjazdu publicznego na drogę wojewódzką DW 189 i budową niezbędnej infrastruktury technicznej (m.in oświetlenie hybrydowe). W skład drogi wchodzi m in. część jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, pobocze wzmocnione kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe itp.). Droga i zjazd publiczny budowane z masy bitumicznej dwuwarstwowej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej.                    
 • Budowa drogi w Runowie Krajeńskim od km 0+272,19 do km 0+467,00. W skład drogi wchodzi m.in część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, chodniki, pobocze wzmocnione kruszywem łamanym itp.). Droga i zjazd budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.

W uroczystości brał udział Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, który z rąk Ministra MSWiA Pana Mariusz Kamińskiego odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.


17 maja 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: – 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kan. deszczowej, – 020216C Runowo Kraj. – Puszcza – Katarzyniec i drogi  lokalnej w Runowie Kraj.” oraz umowa na nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest FIRMA MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Charzykowy. Nadzór nad niniejszą inwestycją pełnić będzie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

W zakres zadania wchodzi:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 020706C – ul. Dworcowej w Więcborku wraz z budową kanału technologicznego, oraz budową sieci kanalizacji deszczowej;
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej (wewnętrznej) Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, w tym m.in. z DW nr 242 Więcbork – Łobżenica na drogę wewnętrzną oznaczoną nr ew. 320, obręb Runowo Kraj.

Na niniejsze zadanie Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr 01/2021/1690/PolskiLad).

Koszt inwestycji wyniesie 10 539 793,80 PLN z czego 92,84% stanowi dofinansowanie z Promesy o wartości 9 785.000,00 PLN.

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


15 kwietnia 2022 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Sypniewie”.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo.

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o całkowitej powierzchni 1179,02 m2 o nawierzchni poliuretanowej w technologii „Natrysk” na podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku, w obramowaniu z obrzeży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sypniewo przy ul. Szkolnej 1.

W zakres zadania wchodzi:

 1. boisko do piłki ręcznej,
 2. boisko do piłki koszykowej,
 3. boisko do piłki nożnej,
 4. boisko do piłki siatkowej,
 5. chodnik i trybuny,
 6. ogrodzenie

oraz budowa słupów oświetleniowych, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Na niniejsze zadanie Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr 01/2021/1661/PolskiLad).

Koszt inwestycji wyniesie 918 810,00 PLN z czego 90% stanowi dofinasowanie z Promesy o wartości 826 929,00 PLN.

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.


W dniu 22.lutego 2022 r w budynku Centrum Aktywności Seniora  przy ul. Mickiewicza 22 w Więcborku  

Burmistrz Więcborka, w uzgodnieniu z opiekunem BGK na Województwo  Kujawsko-Pomorskie Rządowego Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, Pani Marzeny Łukowskiej, zorganizował spotkanie doradcze, dotyczące II i III naboru w ramach Rządowego Programu PŁ-FIS oraz realizacji rozstrzygniętego I naboru. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Sępoleńskiego.


Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast