Projekt Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 2 w związku z art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), informuje się o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

Konferencja konsultacyjna projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 24 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2) o godzinie 10:00 w sali Patio I.

W czasie konferencji zostanie przedstawiony zaktualizowany projekt Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 oraz zaprezentowana zostanie Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 oraz prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Departament Rozwoju Regionalnego

Plac Teatralny 2 (pokój 347a)

87-100 Toruń

(poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30; wtorek 7:30 – 17:00; piątek 7:30 – 14:00)

oraz na stronie internetowej:

www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 10 marca 2016 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju

Regionalnego, Plac Teatralny 2 (pokój 347a), 87-100 Toruń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: plan.komunikacji@kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W celu ułatwienia składania uwag i wniosków na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu dostępny jest również formularz konsultacji społecznych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Formularz konsultacyjny:

 

Print Friendly, PDF & Email
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

Wielkość czcionki
Kontrast