WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO PRZY PLAŻY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU.

 

Wypożyczalnia czynna codziennie w okresie od 24.06.2017 do 03.09.2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

 

CENNIK:

 • kajak dwuosobowy – 4,00 zł/ godzinę
 • kajak jednoosobowy – 2,50 zł/ godzinę
 • rower wodny czteroosobowy – 12,00 zł/ godzinę

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.49.2017

Burmistrza Więcborka

z dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

 

 1. Przystań wodna wraz z infrastrukturą i sprzętem pływającym jest własnością Urzędu Miejskiego w Więcborku.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na i w obrębie przystani wodnej.
 3. Za pilnowanie i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest pracownik obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego.
 4. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest od poniedziałku do niedzieli od godziny 1000 do godziny 1800 przy czym ostatnią godziną wypłynięcia sprzętu pływającego jest godzina 1700.
 5. Przystań jest nieczynna w przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych( np. burza) lub też innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W uzasadnionych przypadkach Urząd Miejski w Więcborku zastrzega sobie prawo zamknięcia wypożyczalni bez podania przyczyny.
 6. W przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych przebywający na wodzie mają obowiązek niezwłocznego powrotu do przystani lub przypłynięcia do najbliższego brzegu
 7. Za niewykorzystany czas użytkowania sprzętu wodnego właściciel nie zwraca pieniędzy.
 8. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest odpłatne. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry, za zadeklarowany czas jego używania (maksymalnie 4 godz.). Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.
 9. Jeżeli po 6 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, lub zamknięcia wypożyczalni Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi np. telefonicznie o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 10. Ustala się następujące ceny za korzystanie ze sprzętu pływającego:
  1. za kajak dwuosobowy – 4,00 zł. za godzinę,
  2. za kajak jednoosobowy – 2,50 zł. za godzinę,
  3. za rower wodny czteroosobowy – 12,00 zł. za godzinę.
 11. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pływającego wnosi się u pracownika obsługi wypożyczalni.
 12. Sprzęt wodny wypożyczany jest po wniesieniu opłaty pracownikowi obsługi wypożyczalni.
 13. Wypożyczalnia prowadzi książkę kontrolną, w której wpisywane są daty oraz godziny wypożyczenia i zdania sprzętu każdego użytkownika oraz dane personalne wypożyczającego (załącznik nr 1).
 14. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego kajaku są: kapoki ochronne i wiosła, natomiast roweru wodnego kapoki ochronne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 15. Wszyscy korzystający ze sprzętu pływającego mają obowiązek założyć zgodnie z udzieloną instrukcją kapok ochronny i używać go przez cały czas przebywania na wodzie, a także zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa.
 16. Wypożyczający obowiązany jest do zgłoszenia pracownikowi obsługi wszelkich powstałych w trakcie użytkowania szkód i uszkodzeń.
 17. W przypadku zgubienia lub zniszczenia sprzętu pływającego, wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia straty, w następujących wysokościach:
  1. kajak dwuosobowy – 2.100,00 zł.
  2. kajak jednoosobowy – 1.600,00 zł.
  3. rower wodny czteroosobowy – 5.000,00 zł.
  4. wiosło – 131,00 zł.
  5. kamizelka – 123,00 zł.
  6. inne – zgodnie z poniesionymi kosztami lub też zadośćuczynienia w wysokości odpowiadającej szkodzie.
 18. W kajakach oraz rowerach wodnych może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.
 19. Ze sprzętu pływającego mogą korzystać samodzielnie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby poniżej 18-go roku życia muszą przebywać w kajakach lub rowerach wodnych pod opieką osoby pełnoletniej.
 20. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie.
 21. Na terenie przystani wodnej oraz wzdłuż linii brzegowej obowiązuje zakaz kąpieli.
 22. Na terenie przystani wodnej obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
 23. Na terenie przystani w miejscu wodowania mają wstęp wyłącznie osoby, które wniosły opłatę za wypożyczenie sprzętu wodnego.
 24. Na terenie przystani obowiązuje zakaz przebywania dzieci do lat 12 bez opieki rodziców lub opiekunów.
 25. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie wypożyczalni podczas jej otwarcia jest niedopuszczalne. Osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu nie wypożycza się.
 26. W czasie pływania należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką, zabrania się skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, uderzaniem kajak w kajak (taranowanie) zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży.
 27. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Korzystanie z wypożyczalni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 28. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Gmina Więcbork nie bierze odpowiedzialności.
 29. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa i nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą proszone o opuszczenie obiektu.
 30. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu i poleceń wydawanych przez pracowników obsługi obiektu.
 31. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Jakości Wody
Zakończeniowe sezonu artystycznego w WDK w Sypniewie

Wielkość czcionki
Kontrast