Inf. Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy dot. składania wniosków o emeryturę rolniczą w związku ze zmianą wieku emerytalnego.

 

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od dnia 1 października 2017r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Podstawowym kryterium pozytywnego rozpatrzenia wniosku o emeryturę rolniczą jest :

 • ukończenie wieku emerytalnego;
 • podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 25 lat, a w przypadku wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) jest: – osiągnięcie 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn, – podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat, – zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;

Do złożenia wniosku niezbędny jest również dowód osobisty/ paszport, ważny w dniu składania wniosku. Z uwagi na powyższe Oddział prosi wszystkich potencjalnych wnioskodawców o sprawdzenie, czy posiadany przez nich dokument tożsamości nie stracił ważności.

Do wniosku dołączyć należy komplet dokumentów:

– Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o emeryturę rolniczą:

 • dowód osobisty (wnioskodawcy oraz małżonka),
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • umowa dzierżawy – w przypadku dzierżawienia gruntów,
 • skrócony odpis aktu zgonu (wdowa/wdowiec),
 • dokumenty potwierdzające własność gospodarstwa rolnego (akt notarialny, akt własności ziemi, odpis lub wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu)
 • aktualna decyzja na łączne zobowiązanie pieniężne (nakaz płatniczy podatku rolnego lub podatku od nieruchomości) względnie zaświadczenie z urzędu gminy,
 • odcinek od emerytury lub renty małżonka, jeżeli ma ustalone prawo do świadczenia,
 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
 • oryginalne świadectwa pracy,
 • numer rachunku oraz nazwa banku,
 • oświadczenie na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, dziadków lub teściów przed dniem 01.01.1983r.,
 • prowadzenie działów specjalnych – zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające w jakim okresie był opłacany podatek rolny z działów specjalnych oraz w jakim okresie był opłacany podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych,
 • w przypadku pobierania zasiłku lub innego świadczenia z biura pracy lub z opieki społecznej do wglądu decyzję przyznającą oraz zaświadczenie w jakim okresie był wypłacany zasiłek z tytułu pozostawania bez pracy,

UWAGA!

Przed wypełnieniem formularzy prosimy zapoznać się z informacją zawartą we wniosku o emeryturę rolniczą i pouczeniu w kwestionariuszu dotyczącym okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia.

Dokumenty prosimy dostarczyć do Oddziału w oryginale, a w przypadku samodzielnego wykonania kserokopii, w kopii z oryginalnym dokumentem do wglądu.

 

Dodatkowo wnioskodawca powinien przedłożyć wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI dokumenty:

 • wniosek o emeryturę KRUS SR-20
 • kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczaniu do tego ubezpieczenia KRUS SR-21A
 • oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym – dotyczy okresu przed 1 stycznia 1983 r.

Wszystkie w/w dokumenty prosimy sporządzić bez daty i podpisu – dane te muszą być uzupełnione w obecności pracownika KRUS.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika prosimy przedłożyć do wglądu pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej.

Oddział wyjaśnia, że zgłoszenie się z wypełnionym wnioskiem, kwestionariuszem i kompletem dokumentów przyspieszy czas wydania decyzji.

Formularze są dostępne również na stronie internetowej KRUS www.bip.krus.gov.pl – sekcja Formularze i wnioski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostkami prowadzącymi sprawy emerytalne:

 • OR KRUS w Bydgoszczy, tel. 52/ 341 52 61 -66
 • PT KRUS w Grudziądzu, tel. 56/ 462 12 41 -46
 • PT KRUS we Włocławku, tel. 54 233 33 56

Zachęcamy również do spotkań z pracownikami oddziału podczas dożynek organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Pracownicy będą służyli Państwu pomocą na stanowisku KRUS.

 

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń OR KRUS w Bydgoszczy

mgr Roman Kujawa

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
A to niespodzianka...
368 MARATON

Wielkość czcionki
Kontrast