Gmina Więcbork ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła

Gmina Więcbork ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Więcbork, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.
Po dokonaniu sprawdzenia formalnego wnioski zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Zakwalifikowanie wniosku do realizacji nastąpi na podstawie losowania przeprowadzonego w obecności wnioskodawców.

I. Warunki składania wniosków:
1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:
– za pośrednictwem strony internetowej https://wiecbork.pl/czystsze-powietrze pn. „EKOpiec 2018”;
– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku, I piętro, pokój nr 13;
2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.
4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.
5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).
6. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork.
7. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu (tel. 52 3895 207), adres email: inwestycje_srodkizewnetrzne@wp.pl

WAŻNE!
Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Więcbork, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

III. Co podlega dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
– Kotły na paliwa stałe 1)
– Kotły gazowe 2)
– Kotły olejowe 2)
– Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)

Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

WAŻNE!
Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

WAŻNE!
Objaśnienia:
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
– klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
– klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

IV. Wysokość dofinansowania
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:
– z budżetu Gminy Więcbork 2 000 zł,
– ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE!
Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
V. Działania po stronie Gminy

– Złożenie w imieniu Mieszkańców do WFOŚiGW w Toruniu wniosku o dotację celową na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy) podejmowane będą następujące działania:
– podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dotacji,
– podpisanie umowy przez Gminę z Mieszkańcem.

VI. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
– Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Miejskiego w Więcborku wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
– Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).
– Przekazanie Beneficjentowi końcowemu dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Więcbork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
– Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.

VIII. Informacje o środkach odwoławczych
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Załączniki

Print Friendly, PDF & Email
Przebudowa budynku gospodarczego na klub samopomocy w obiektywie
Dowóz wody

Wielkość czcionki
Kontrast