W dniu 23 maja 2018 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał zarządzenie zastępcze nr 179/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy. Na mocy tego aktu powołując się na zapis art.

 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389 i poz. 2495) oraz po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postanowił:

„Ulicy o nazwie Bojowników o Wolność i Demokrację położonej w mieście Więcbork, nadać nazwę Tadeusza Suszyńskiego”.

Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. 8 czerwca 2018 r.

Gmina Więcbork nie zgadza się z tym aktem prawnym i przewiduje wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Bydgoszczy.

Wojewoda podejmując tę decyzję nie konsultował jej ani z władzami miasta ani też z mieszkańcami. Ponadto zważywszy na liczbę mieszkańców tego osiedla, a także na inwestycje związane z nowymi elewacjami jakich dokonała spółdzielnia mieszkaniowa oraz dwie wspólnoty decyzja ta również z punktu widzenia społecznego jest wadliwa i szkodliwa.

Nie mamy też wiedzy czy rodzina T. Suszyńskiego wyraziła zgodę na umieszczenie nazwiska w wykazie ulic.

W opinii urzędu wojewoda swoim zarządzeniem naruszył zapisy art. 2 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, ponadto Rada Miejska w Więcborku w dniu 30 sierpnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/249/17 w sprawie nadania nazwy ulicy „Bojowników o Wolność i Demokrację” w Więcborku (http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxv24917-rady-miejskiej-w-wiecborku-z-dnia-30-sierpnia-2017-r-w-sprawie-nadania-nazwy-ulicy-bojownikow-o-wolnosc-i-demokracje-w-wiecborku/) czym wypełniła ustawowy obowiązek określony w art. 6 ust. 1. W sposób czytelny określając, iż nazwa ta odnosi się do wszystkich znanych i nieznanych bojowników, którzy z bronią w ręku lub metodami pokojowymi, walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość kraju. Zgodnie z sugestiami IPN takie uzasadnienie nazwy miało dać gwarancje jej nienaruszalności.

Zgodnie z zapisami ustawy zarządzenie zastępcze podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia w życie, a wniesienie skargi nie wstrzymuje jego wykonania.

Ponadto

„Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

 

Print Friendly, PDF & Email
Absolutorium z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2017 r. uchwalone
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023

Wielkość czcionki
Kontrast