Sprzedaż gruntów pod garaże – ogłoszenie i lokalizacja

Burmistrz Więcborka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Więcborku przy ul. Armii WP.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  13 czerwca 2016 r. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, pokój nr 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli wpłacą wadium. Wadium (w formie pieniądza)  należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku lub na rachunek Urzędu                w Banku Spółdzielczym w Więcborku 22 8162 0003 0000 3564 2000 0050 najpóźniej do dnia 08 czerwca 2016  r. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zastanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi wówczas, gdy osoba która wygrała przetarg, uchyli się do zawarcia umowy kupna. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie i nie są przedmiotem żadnych roszczeń. Burmistrz Więcborka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie  o przetargu  zostanie  wywieszone  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Więcborku, opublikowane  w  tygodniku  Wiadomości  Krajeńskie oraz na

stronie internetowej http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/.

Informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Więcborku pokój nr 13 (I piętro) oraz  telefonicznie  pod nr 052 3895 216.

 

Print Friendly, PDF & Email
Komunikat dot. zagrożenia uprawy roślin
Gminny Dzień Strażaka w Sypniewie

Wielkość czcionki
Kontrast