Kwalifikacja Wojskowa

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 1982)  czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono na okres od dnia 04 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dla Gminy Więcbork jest to okres:

 • od 12 do 14 marca 2019 r. –  dla mężczyzn
 • 22 maca 2019 r. – dla kobiet

 

Osoby zameldowane na pobyt stały lub posiadające meldunek czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Więcbork stają do Kwalifikacji Wojskowej w siedzibie Powiatowej Komisji lekarskiej : Dom Zdrowia „ARONIA”, przy ul. Hallera 8, 89-400 Sępólno Kraj.

 

  KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynNej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
 5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia:

Burmistrzowi lub jego przedstawicielowi (urzędnikowi):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe

Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Print Friendly, PDF & Email
Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz w towarzystwie Posła na Sejm Bartosza Kownackiego odwiedził Więcbork
„Zachowałam się jak trzeba” – o Danusi Siedzikównie „Ince”

Wielkość czcionki
Kontrast