Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 21 października 2019 r. Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk  podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych  dróg wewnętrznych.” Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących z Fundusz Dróg Samorządowych.

Wysokość przyznanej pomocy w kwocie nie wyższej niż : 1 875 740,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Modernizacja drogi - Witunia
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wielkość czcionki
Kontrast