Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

17 maja br. w Toruniu Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Aliny Kruk Skarbnika Gminy oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu  podpisali umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork”. 

Całkowita wartość zadania: 36 900,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 18 450,00 zł co stanowi 50% faktycznego kosztu realizacji zadania.

Celem strategicznym  opracowania, a następnie wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork” jest redukcja emisji CO2, redukcja energii finalnej oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Więcbork, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Więcbork.

W ramach niniejszego celu strategicznego, Gmina Więcbork przyjęła następujące cele szczegółowe:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 13 449,44 (Mg CO2) tj.
    o 34,88% do 2020 r.
  • Redukcja zużycia energii finalnej o 23 736,64 (MWh) tj. o 11% do
    2020 r.
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 110 926,78 (MWh) (tj. wzrost o około 15% w stosunku do przyjętego roku bazowego).

Opracowanie dokumentu pozwoli Gminie na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w PGN, w szczególności środków w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Print Friendly, PDF & Email
Gimnazjaliści z Więcborka podeszli do kolejnego etapu konkursu "Kurs na Horn"
Mistrzostwa Strefy Polski Północnej w Motocrossie 3 lipca 2016 Więcbork .

Wielkość czcionki
Kontrast