INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

Ścieżka I

(dla właścicieli lasów będących osobami fizycznymi)

 

Starosta Sępoleński sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sępoleńskiego informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

O środki na uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielami lasów, gdzie w wyniku  nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległa całkowitemu zniszczeniu zwarta powierzchnia lasu. Po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów  ta powierzchnia będzie wymagała prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej.

Oznacza to, że właściciel, którego las po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się o dofinansowanie.

O tym, który las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decydować będzie protokół z oględzin terenowych szkód sporządzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości uporządkowania tego  lasu  w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zaleceniami Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, określa się termin uprzątnięcia lasu do 15 marca 2018 r.   

 

  1. Właściciel zdewastowanego lasu składa do Starosty oświadczenie, co do gotowości uporządkowania zdewastowanej powierzchni leśnej w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego terenu;
  2. Starosta wydaje decyzję zobowiązującą właściciela zdewastowanego drzewostanu do uporządkowania lasu w formie wykonania zrębów sanitarnych. W przedmiotowej decyzji Starosta określa powierzchnię, która będzie wymagać prac odnowieniowych (za las zdewastowany nie uznaje się gruntu, pokrytego przed nadejściem silnych wiatrów roślinnością leśną, jeżeli w następstwie tych silnych wiatrów grunt ten wymaga zgodnie z zasadami gospodarki leśnej jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń;
  3. Starosta zawiera umowę z właściwym terytorialnie Nadleśniczym w sprawie pośrednictwa w przekazaniu środków związanych z funduszem leśnym;
  4. Na podstawie umowy o której mowa w pkt. 3 Starosta podpisuje umowę z właścicielem zdewastowanego lasu;
  5. Właściciel zdewastowanego lasu, po wykonaniu, zgodnie z decyzją Starosty, zrębu sanitarnego, zgłasza ten fakt właściwemu terytorialnie Nadleśniczemu w celu weryfikacji i potwierdzenia wykonania zadań nakazanych decyzją Starosty;
  6. Upoważnieni przez Nadleśniczego przedstawiciele Nadleśnictwa dokonują lustracji przedmiotowych powierzchni oraz sporządzają protokół potwierdzający wykonanie zrębu sanitarnego zgodnie z decyzją Starosty;
  7. Na podstawie umowy o której mowa w pkt. 3 oraz protokołu o którym mowa w pkt. 6 Nadleśniczy występuje za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o wyasygnowanie określonych środków z funduszu leśnego na cele określone Decyzją nr 217 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. Po otrzymaniu środków z funduszu leśnego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przekazuje je właściwym Nadleśnictwom. Następnie Nadleśnictwa przekazują te środki Staroście w celu rozliczenia ich z właścicielem uszkodzonego lasu.
  8. Starosta przekazuje te środki właścicielowi zgodnie z następującymi stawkami ustalonymi Decyzją nr 227 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 września 2017 roku:

          – 4.000,00 zł za 1 ha lasu w I klasie wieku

          – 5.000,00 zł za 1 ha lasu w II klasie wieku

          – 6.000,00 zł za 1 ha lasu w pozostałych klasach wieku

 

Ścieżka II

 

(dla właścicieli lasów będących producentami rolnymi)

 

Zgodnie z Uchwała Nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r., huraganu, gradu, lub deszczu nawalnego, ARiMR uruchomiła ścieżkę pomocy dla poszkodowanych, którzy m/innymi ponieśli szkodę w lesie prywatnym.

O pomoc finansową państwa na odtworzenie lasów niepaństwowych ubiegać się mogą producenci rolni, będący właścicielami lasów w których wystąpiły szkody spowodowane nawałnicą jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez powiat sępoleński. Szkody, które kwalifikują powierzchnię leśną do dofinansowania to:

– całkowite zniszczenie zwartej powierzchni lasu (gdzie wymagana będzie decyzja na zrąb sanitarny);

– zniszczenia części powierzchni lasu, które po uprzątnięciu wiatrowałów i wiatrołomów wymagać będzie: prac odnowieniowych w szczególności leśnych melioracji  agrotechnicznych, przygotowania gleby pod odnowienia, poprawek, uzupełnień, dolesień luk i przerzedzeń.    

Określona stawka pomocy to 2 000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub gradem jakie miały miejsce w sierpniu br.

 

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy. W tym celu producent rolny do wniosku składa stosowne oświadczenie o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu.     

Wystąpienie szkód w lasach potwierdza Wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

W celu ułatwienia przepływu dokumentów Starosta będzie pośredniczył w przekazywaniu i potwierdzaniu oświadczeń u Wojewody.   

 

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 14.09.2017 r.,

Sporządziła: Barbara Wiśniewska

Print Friendly, PDF & Email
INFORMACJA W SPRAWIE GAZYFIKACJI WIĘCBORKA
E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Wielkość czcionki
Kontrast