Oferta sprzedaży nieruchomości

  1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi 150/1 i 150/2  obręb Runowo Krajeńskie o powierzchni łącznej 0.1451 ha stanowiąca własność Gminy Więcbork. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim księga wieczysta nr KW BY2T/00014773/1.

Jest to teren niezabudowany, płaski. Na działkach brak uzbrojenia, ale w przyległej drodze i na sąsiednich nieruchomościach znajdują się przewody sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej i telefonicznej. Dojazd drogą brukowaną i o nawierzchni z kostki betonowej, wyposażoną  w oświetlenie uliczne. Najbliższe sąsiedztwo stanowią pola uprawne, zabudowa zagrodowa, budynek wielorodzinny  i budynek straży pożarnej.

  • Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  09 grudnia 2019 r. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, pokój nr 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli wpłacą wadium. Wadium (w formie pieniądza) należy wpłacić na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym w Więcborku 22 8162 0003 0000 3564 2000 0050 najpóźniej do dnia  04 grudnia 2019  r. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zastanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi wówczas, gdy osoba która wygrała przetarg, uchyli się do zawarcia umowy kupna. Działki nie są obciążone hipotecznie i nie są przedmiotem roszczeń. Burmistrz Więcborka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

  • Lokalizacja nieruchomości – Runowo Krajeńskie naprzeciw budynków oznaczonych numerami porządkowymi 36A (OSP) i 35.
  • Plan zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny istniejącej zabudowy miejscowości oraz ewentualnego rozwoju zabudowy. Strefa B ochrony konserwatorskiej. Dla działek dnia 08.05.2019r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

  • Wartość działki

Cena wywoławcza w przetargu – 44 775,00 zł + 23% VAT

  • Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać    w Urzędzie Miejskim w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork (pokój nr 13) oraz telefonicznie pod nr 52 3 895 216.

Print Friendly, PDF & Email
eWniosek - KRUS
Ogłoszenie LGD "Nasza Krajna"

Wielkość czcionki
Kontrast