Dotacje na budowę studni wierconych w 2021 r.

Burmistrz Więcborka  ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych w 2021r.

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 marca 2021 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych oraz sposobu jej rozliczania.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzinę wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego
    w załączniku do Uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 listopada 2016r.,
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Wzór wniosku dostępny jest: na stronie internetowej: wiecbork.pl lub w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg (pokój nr 21)

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 21 –  Tomasz Fifielski, Dominik Gorgoń lub pod numerem telefonu: 52 3895 220

Print Friendly, PDF & Email
Harmonogram obchodów
Transmisja

Wielkość czcionki
Kontrast