Raport o stanie Gminy Więcbork za 2018 rok

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku

Deficyt/nadwyżka w latach 2014 – 2018

Zadłużenie Gminy Więcbork w latach 2014 – 2018

Dochody budżetu w latach 2017 – 2018

Dochody majątkowe w latach 2014 – 2018

Dochody majątkowe 2018 rok

Wydatki budżetu w latach 2017 – 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE 2018 ROK

 • Budowa sieci wodociągowej relacji: Sypniewo – Lubcza, gm. Więcbork – 48.419,98 zł.
 • Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcowa) – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) 40.000,00 zł., całkowita wartość – 103.000,00 zł.
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – pomoc finansowa dla powiatu sępoleńskiego -24.953,84 zł.
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo – pomoc finansowa dla powiatu sępoleńskiego 52.471,80 zł.
 • Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Nowy Dwór – Więcbork – pomoc finansowa dla powiatu sępoleńskiego 53.000,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Strzelecka w Więcborku II etap – 356.735,87 zł.
 • Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku – 434.866,03 zł.
 • Budowa drogi gminnej we wsi Zabartowo – 88.114,25 zł.
 • Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. – 23.066,89 zł.
 • Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 189 we wsi Sypniewo – 19.944,59 zł.
 • Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo – Puszcza – odcinek drogi długości 1000 m – 657.315,15 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Górna w Więcborku – 45.345,72 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja techniczna) – 29.600,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap – 124.098,59 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską – 81.050,45 zł.
 • Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym w Więcborku – 157.791,01 zł.
 • Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – 2.930.532,92 zł.
 • Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj.– środki na Fundusz Celowy Policji – 37.000,00 zł.
 • Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęperzynie – 30.000,00 zł.
 • Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu – 345.003,44 zł.
 • Zakup i montaż pieca c.o. na paliwo stałe o mocy 150 KW z podajnikiem automatycznym do Szkoły Podstawowej w Runowie Kraj. – 39.999,99 zł.
 • Zakup microbusu 9-osobowego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dla uczestników Klubu Samopomocy “Domek” w Więcborku z możliwością przewożenia osób na wózkach inwalidzkich – 137.900,00 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork (lampy solarne) – 121.224,46 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zamkowej w Więcborku – 76.948,73 zł.
 • Dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego – 33.292,00 zł.
 • Remont kaplicy i terenu przyległego miejsca pamięci narodowej w Karolewie – 131.427,19 zł.
 • Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo – 119.888,10 zł.
 • Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – 90.518,05 zł.
 • Dostawa i montaż maszyny startowej na torze motocrossowym „Plebanka” w Więcborku – 22.064,58 zł.

REALIZACJA POLITYK, STRATEGII, PROGRAMÓW

 • Strategia rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy i miasta Więcbork
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023
 • Plan Gospodarki niskoemisyjnej
 • Ekopiec
 • Mieszkanie +
 • Gazyfikacja Więcborka
 • Programy Ekologiczne
 • Programy Społeczne
 • Realizacja uchwał rady gminy
 • Oświata i opieka nad dziećmi do lat 3
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
Print Friendly, PDF & Email
Raport o stanie Gminy Więcbork za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Gminy Więcbork 2017

Wielkość czcionki
Kontrast