Analiza opinii mieszkańców w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta i gminy Więcbork

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork,                             

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744). Ustawa ta przewiduje, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia nowych regulacji. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

 

Mając powyższe na uwadze,  Burmistrz Więcborka powołał zespół zadaniowy, w celu zebrania opinii mieszkańców w zakresie zmiany nazw ulic na terenie miasta i gminy Więcbork. Wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały przy ulicach wskazanych przez Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku zostały poinformowane pisemnie przez tutejszy urząd o konieczności przeprowadzenia zmian wraz z zaproszeniem do składania propozycji swoich nazw dla poszczególnych ulic. Dopuszczono również możliwość składania ankiet przez wszystkie zainteresowane tematem zmiany nazw ulic osoby. Termin składania propozycji upłynął 19 maja 2017r.

 

 Przedmiotem opinii było zebranie od uczestników propozycji nowych nazw dla obecnych ulic:

– na terenie miasta Więcbork:

 • I Armii Wojska Polskiego,
 • 28 stycznia,
 • Franciszka Zubrzyckiego,
 • Hanki Sawickiej,
 • Janka Krasickiego,
 • Mieczysława Wągrowskiego,
 • Salomona Jaszuńskiego,
 • Wandy Wasilewskiej,

– na terenie miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork:

 • 29 stycznia.

 

Dnia 31 maja 2017r. odbyło się spotkanie zespołu powołanego do weryfikacji złożonych propozycji nowych nazw. Zespół na podstawie analizy ankiet przedstawi wyniki zbierania opinii Radzie Miejskiej w Więcborku. Ostatecznie decyzje w zakresie nowych nazw ulic podejmie Rada Miejska w Więcborku w formie uchwał.

Zespół na podstawie dotychczasowych ustaleń informuje:

 • I Armii Wojska Polskiego – wśród propozycji mieszkańców pojawiły się w przeważającej większości propozycje “Wojska Polskiego”, „Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, „Marszałka Józefa Piłsudskiego” – zespół pozytywnie zaopiniował nazwę „Wojska Polskiego”, podjęto również decyzję o przedłożeniu Radzie Miejskiej w Więcborku do zmiany zakresu ul. Spacerowej – włączając do niej część numerów porządkowych obecnej ulicy I Armii Wojska Polskiego (nr 18, 18a, 18b i 20),

 

 • 28 Stycznia – wśród propozycji mieszkańców znalazły się nazwy Prezydenta Ignacego Mościckiego, Pogodna, Jeziorna itp. – zespół nie zajął ostatecznego stanowiska w tej sprawie z uwagi na trwające rozmowy z IPN,

 

 • Janka Krasickiego oraz Hanki Sawickiej – z uwagi na zdecydowaną większość propozycji mieszkańców wskazującą jako nazwę zamienną nazwę „Ignacego Krasickiego” zespół jednogłośnie przychylił się do propozycji mieszkańców.

Jednocześnie z uwagi na jeden wspólny zjazd z ulicy Aleja 600-lecia na ulicę Janka Krasickiego oraz Hanki Sawickiej – mieszkańcy (co wykazały ankiety) oraz część zespołu stanęła na stanowisku, aby nazwą „Ignacego Krasickiego” objąć dwie dotychczasowe ulice – Janka Krasickiego oraz Hanki Sawickiej.

 

 • Franciszka Zubrzyckiego, Mieczysława Wągrowskiego, Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej

Propozycje mieszkańców zostały omówione w podziale na bloki tematyczne:

– historyczne (Gen, Wł. Andersa, Gen. R. Kuklińskiego itp.)

– literacko-poetyckie (Cz. Miłosza, W. Szymborskiej itp.)

– neutralne (Cicha, Spokojna, Kwiatowa, Przyjazna itp.)

– natura, roślinność (Żurawia, Wierzbowa, Jodłowa, Wrzosowa, Świerkowa itp.)

– związane z lokalizacją (Ogrody, Lupinek)

– pozostałe

 

Członkowie zespołu zaakceptowali propozycje neutralno-roślinne i tak:

– dla ulicy Salomona Jaszuńskiego – Cicha,

– dla Mieczysława Wągrowskiego – Kwiatowa,

– dla Franciszka Zubrzyckiego – Wierzbowa,

– dla Wandy Wasilewskiej – Świerkowa.

 

 • 29 Stycznia, Sypniewo – wśród propozycji mieszkańców znalazły się nazwy Długa, Rtm. Witolda Pileckiego, Aleja Lipowa itp. – zespół nie zajął ostatecznego stanowiska w tej sprawie z uwagi na trwające rozmowy z IPN.

 

Jednoczenie Urząd Miejski w Więcborku dementuje nieprawdziwe informacje pojawiające się wśród mieszkańców, co do faktu, jakoby decyzję już zostały podjęte. Na obecnym etapie trwają konsultacje, a ich efekt zostanie poddany pod obrady radnym Rady Miejskiej w Więcborku.

Print Friendly, PDF & Email
III Runda MP w Strykowie
Dzień Dziecka w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast