Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Więcborku

 

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019

 

Liczba dostępnych miejsc: 30.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Klubu Dziecięcego w Więcborku (załącznik do Uchwały Nr XLIII/323/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku).

 

O miejsce w Klubie mogą się ubiegać dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Więcbork. W klubie zapewniona będzie opieka w wymiarze do 10 godzin dziennie.

 

Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Formularze (wniosku oraz załączników) dostępne będą od 10 maja 2018 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

 

Wypełnione wnioski przyjmuje

wyłącznie

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

w dniach 14 – 25 maja 2018 r.

 

Rodzice składają wnioski kompletne z wszystkimi załącznikami

potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Po upływie terminu na składanie wniosków prace rozpocznie komisja rekrutacyjna, która oceni złożone wnioski.

 

W terminie do 4 czerwca 2018 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

 

W terminie do 8 czerwca 2018 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do Klubu. Oświadczenie o potwierdzeniu woli zapisu dziecka rodzice składają osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (poprzez adnotację na złożonym wcześniej wniosku). Brak potwierdzenia przyjmuje się, jako rezygnację z rekrutacji.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie Gminy Więcbork i zgodnie z właściwością miejscową Gminy Więcbork rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sępólnie Krajeńskim – 40 punktów;
  • oboje rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – 30 punktów;
  • rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, który nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym – 30 punktów;
  • jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka – 30 punktów;
  • kandydat, którego dotyczy wniosek posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 15 punktów;
  • kandydat, którego dotyczy wniosek wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny, zgodnie ze wskazaniem Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10 punktów;
  • kandydat, którego dotyczy wniosek pochodzi z wielodzietnej rodziny, posiadającej co najmniej 3 małoletnich dzieci (w roku, w którym ma być przyjęty do Klubu) – 5 punktów.

W przypadku, gdy ww. kryteria nie rozstrzygną o kwestii przyjęcia dziecka,

o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

 

W terminie do 15 czerwca 2018 r. zostanie podana do wiadomości lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

 

 

Godziny pracy Biura

Poniedziałek  7:00 – 15:00

Wtorek           8:00 – 16:00

Środa              7:00 – 15:00

Czwartek        7:00 – 15:00

Piątek             7:00 – 15:00

 

 

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w dalszym ciągu będą wolne miejsca, informacja zostanie podana na stronie internetowej: http://booswiecbork.pl .

Print Friendly, PDF & Email
Gminne Obchody Dnia Strażaka w programie "W Borach i na Krajnie"
Dzień Strażaka

Wielkość czcionki
Kontrast