Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2019 BURMISTRZA WIĘCBORKA  z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku od 8 stycznia 2019 roku do 30 stycznia 2019 roku, do godziny 15.00 w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem “Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Print Friendly, PDF & Email
Transmisja
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3/2019- opady marznące

Wielkość czcionki
Kontrast